Reglament de Règim Interior

Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana


Exposició de motius


La disposició addicional única de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, estableix el següent: "En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovarà un reglament de règim interior adaptat al que disposa aquest text normatiu. Amb l'entrada en vigor d'aquest Reglament, queda derogat el que va ser aprovat per un Acord de data 19 de setembre de 1986 de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, de les Corts."

La Llei 16/2017, de 10 de novembre, ha ampliat l'àmbit subjectiu d'actuació de la Sindicatura de Comptes i ha atribuït noves competències a aquesta Institució, entre les quals es troba la d'imposar multes coercitives en el cas que s'incomplisca el deure de col·laboració, que ha regulat d'una manera més completa, atesa la seua importància per al bon fi de l'activitat fiscalitzadora. A més, ha incrementat l'autonomia i transparència de la Sindicatura, i ha introduït novetats importants pel que fa a l'elecció i l'estatut dels síndics, per reforçar la seua independència. Tot això comporta la necessària adaptació del Reglament de Règim Interior a les modificacions introduïdes per la referida Llei.

D'altra banda, el temps transcorregut des de l'aprovació del primer reglament de règim interior i les modificacions produïdes des d’aleshores en el nostre ordenament jurídic, determinen la conveniència d'emprendre una revisió més profunda de la regulació vigent fins ara per a la seua modernització i adequació a les necessitats que imperen en l'actualitat, especialment per les exigències derivades per a totes les administracions públiques de la implantació de l'administració electrònica, a la qual aquesta Institució no pot romandre aliena.

El nou Reglament consta de sis títols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i una final. El títol primer, denominat "Normes generals", recull els principis pels quals es regeix i els instruments de què disposa la Sindicatura de Comptes per al compliment eficaç de les seues funcions. El títol segon desplega l'organització i el funcionament, així com les competències dels diferents òrgans. La funció fiscalitzadora es tracta en el títol tercer, dividit en cinc capítols, que regulen els plans i programes d'actuació, el deure de col·laboració, els aspectes procedimentals, l'enviament i publicitat dels informes i els òrgans de suport tècnic. El títol quart tracta sobre la funció jurisdiccional per delegació del Tribunal de Comptes. El títol cinquè està dedicat al règim econòmic i pressupostari, i el sisè al personal.

El contingut de la norma s’ajusta als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Així, pel que fa a la necessitat, cal destacar que aquesta normativa està justificada per raons d’interès general, ja que és el legislador valencià el que ha establit la necessitat que el Consell de la Sindicatura l’aprove, atesa la important reforma legal operada en la Llei de la Sindicatura de Comptes.

Quant al principi d’eficàcia, cal fer notar, en primer lloc, que és el mateix legislador qui acota els fins perseguits per la norma en ordenar que s’aprove un reglament dedicat a regular el règim interior de la Sindicatura de Comptes i adaptar-lo a la reforma legal. I, en segon lloc, cal tenir en compte que, a fi d’acomplir amb aquest objectiu, el text reglamentari, tal com s’ha indicat adés, presenta una estructura dividida en sis títols i cada un desenvolupa altres tants aspectes que resulten fonamentals perquè la Sindicatura de Comptes organitze i exercisca les seues funcions.

Pel que fa al principi de proporcionalitat, cal dir que la regulació de les multes coercitives s’ajusta de manera fidel, tant en els aspectes procedimentals com en els substancials, a l’esmentat principi, fet que es posa de manifest en l’especial cura que s’ha posat a l’hora de regular els destinataris dels requeriments comminatoris, a l’efecte de procurar que vagen adreçats al personal que, per les seues competències i nivell de responsabilitat, ha d’assumir dita obligació. A més, en la graduació de les multes s’estableixen criteris de prudència i proporcionalitat i s’obri una porta perquè es puga sol·licitar una ampliació del termini si la dita petició comporta assumir un compromís formal de col·laborar.

En relació amb el principi de seguretat jurídica, cal indicar que la regulació continguda en aquest Reglament és plenament coherent amb la que regeix en altres institucions de control extern a escala nacional i europea, a més de respectar les garanties que estableixen les lleis reguladores dels procediments de les administracions i institucions públiques, fet que es posa de manifest en els articles 2, 3, 6, 10, 19, 46, 55 i 58, entre altres.

També el principi de transparència ha sigut tingut en compte i es troba present al llarg de tot el text reglamentari, en aspectes tals com ara la publicitat de l’inventari d’ens subjectes a rendició de comptes, del Manual de fiscalització, dels informes de fiscalització o del registre d’interessos.

Finalment, cal constatar que l’aplicació del Reglament no comportarà càrregues administratives innecessàries o accessòries, ja que no es preveu crear noves unitats administratives per a realitzar les funcions regulades per la norma.


TÍTOL I
Normes generals


Article 1. Institució estatutària comissionada per les Corts

La Sindicatura de Comptes és la institució de la Generalitat Valenciana comissionada per les Corts a la qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, correspon realitzar el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjudici del que estableix la legislació de l'Estat.


Article 2. L'inventari d'ens subjectes a retre comptes

1. La Sindicatura de Comptes portarà l’inventari dels ens del sector públic valencià subjectes a retre comptes, en el qual es faran constar els que han sigut retuts, amb la data en què es reben i, si escau, les incidències produïdes. Amb aquesta finalitat, el Consell determinarà la unitat o el personal funcionari que assumirà aquesta funció. Aquest inventari serà públic mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura.

2. L'actualització de l'inventari serà permanent i, a tal efecte, la Sindicatura de Comptes hi donarà d'alta, d'ofici, amb el tràmit previ d'audiència de quinze dies hàbils, totes aquelles entitats sobre les quals obtinga evidència que reuneixen les condicions previstes en l'article 2.1 de la Llei de Sindicatura de Comptes per formar part del sector públic valencià. En qualsevol cas, es considera que hi ha evidència suficient per iniciar el tràmit de l'alta quan es tracte d'entitats que figuren en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local, i estiguen adscrites a la Comunitat Valenciana o al seu sector públic local, o en qualsevol altre registre de les administracions públiques o del Tribunal de Comptes. Així mateix, es tindrà en compte la informació del Banc d'Espanya en la mesura que puga resultar útil. Les baixes i les modificacions en l'inventari s'ajustaran als mateixos tràmits.

3. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, aquestes entitats han de comunicar a la Sindicatura de Comptes, en el termini d'un mes des que es donen les condicions legals que corresponguen en cada cas, la situació que determine l'alta, la baixa o la modificació en l'inventari, i adjuntar-hi la documentació acreditativa que pertoque.

4. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'entitat interessada.

5. L'incompliment de l'obligació legal de retre comptes no podrà excusar-se en el fet que l'entitat de què es tracta no estiga donada d'alta en l'inventari, llevat que hi haja un pronunciament exprés de la Sindicatura sobre la improcedència de figurar-hi.

6. Per a facilitar l'actualització de l'inventari s’establiran les relacions que es consideren adients amb altres sistemes d'informació que hi ha en els registres o bases de dades de qualsevol agència o institució pública.


Article 3. El Manual de fiscalització

1. Correspon a la Sindicatura de Comptes, per al compliment de les seues funcions, aprovar la regulació dels procediments propis de l'activitat fiscalitzadora, així com les normes i instruccions que calguen perquè tots aquells ens que estiguen sotmesos al seu control trameten la informació que es considere necessària en les condicions que s'establisquen de manera general.

2. En l'exercici de la funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes aplicarà el Manual de fiscalització, d'acord amb el que preveu l'article 8.4 de la seua Llei reguladora, i emprarà les tècniques i els procediments que resulten idonis a la pretesa fiscalització. El Manual de fiscalització serà públicament accessible en la pàgina web de la Sindicatura.


Article 4. Mitjans d'informació

1. El personal auditor de la Sindicatura de Comptes tindrà, en l'exercici de les seues funcions, la consideració d'autoritat pública, i podrà accedir lliurement a les oficines, centres i dependències dels departaments fiscalitzats. Les autoritats i personal de les entitats subjectes a control han de facilitar-li l'accés als sistemes comptables que siguen necessaris per a l'exercici de les seues funcions.

2. La Sindicatura de Comptes podrà determinar els mitjans i el format de transmissió en què ha de ser facilitada la documentació; a aquests efectes, la remissió en suport informàtic o telemàtic es realitzarà d'acord amb els requisits i les especificacions tècniques que s'establisquen en cada cas.

3. La forma ordinària de presentació serà la telemàtica, basada en sistemes segurs de transmissió d'informació i amb els formats de lliurament predefinits, amb la comunicació prèvia dels comptedants i la fixació per part de la Sindicatura dels sistemes de validació i autenticació aplicables en cada model de presentació telemàtica.


Article 5. Funció d'assessorament

1. La funció d'assessorament a les Corts s'exercirà per requeriment d'aquestes. La Sindicatura de Comptes podrà sol·licitar de qualsevol òrgan del sector públic, tots els antecedents que considere adequats per complir millor la seua comesa.

2. Sol·licitat per les Corts assessorament a la Sindicatura de Comptes, en l'àmbit de les seues competències, el Consell, a proposta del síndic o síndica major, assignarà la tasca a un síndic o síndica, que verificarà la documentació i antecedents necessaris, i redactarà l'oportú dictamen, que es remetrà al síndic o síndica major perquè el Consell l’aprove i posteriorment l’eleve a les Corts.

3. En el cas que l'assessorament tinga per objecte els comptes anuals de les Corts, l'informe corresponent es tramitarà d’acord amb la normativa pròpia de la institució parlamentària.


Article 6. Confidencialitat

1. Els informes de fiscalització tenen caràcter reservat des que s'inicia la seua elaboració fins a l'enviament de la versió definitiva a les Corts o, si escau, a l'ens fiscalitzat. Una vegada tinga lloc l’esmentat enviament, seran publicats per la pròpia Sindicatura de Comptes en la seua seu electrònica.

2. Així mateix, els esborranys d'informe, bé per a discutir-los o bé per a trametre’ls a al·legacions, que es posen a disposició de les entitats fiscalitzades o de tercers interessats en la fiscalització, seran confidencials i els que hi tinguen accés no podran revelar la informació que contenen. Si s’incompleix aquesta obligació, s’aplicarà la legislació vigent en matèria de protecció de dades i el seu règim sancionador, així com la normativa disciplinària corresponent.

3. També seran sempre reservades les deliberacions i el sentit dels vots dels síndics o síndiques, llevat dels particulars, incorporats als acords, que s’hagen publicat. Aquest deure de secret es mantindrà quan hagen deixat de prestar serveis en la Sindicatura.

4. Llevat que una llei establisca expressament el contrari, no es facilitarà accés a tercers als papers de treball ni a la informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com ara la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns entre òrgans de la Sindicatura de Comptes o amb altres entitats.


Article 7. Relacions amb les institucions de control extern

1. Tots els acords que haja d'adoptar la Sindicatura de Comptes per a relacionar-se amb el Tribunal de Comptes seran competència del Consell, el qual podrà aprovar la realització d'aquelles actuacions fiscalitzadores que sol·licite el Ple del Tribunal de Comptes o les comissions formades per la Sindicatura de Comptes i altres institucions de control extern, amb la seua incorporació prèvia al programa anual d'actuació, per tal de garantir la major eficàcia i economia de la gestió i evitar la duplicitat en les actuacions fiscalitzadores.

2. La Sindicatura de Comptes pot instruir, amb la delegació prèvia del Tribunal de Comptes, els procediments jurisdiccionals per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incorren els que tinguen al seu càrrec el maneig de cabals o efectes públics.

3. La Sindicatura de Comptes podrà dur a terme actuacions en col·laboració amb el Tribunal de Comptes Europeu quan hi siga requerida, de conformitat amb la legislació aplicable en cada cas.


Article 8. Relacions amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

1. La Sindicatura de Comptes, en l'àmbit que li és propi, podrà sol·licitar la col·laboració de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, així com intercanviar informació amb aquesta. Els termes d'aquesta col·laboració s'han d'establir mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de la normativa aplicable.

2. D'acord amb el que s'establisca en els instruments de col·laboració a què es refereix l'apartat anterior, la Sindicatura de Comptes podrà trametre informació a la referida Agència, així com les denúncies que reba on es posen de manifest possibles incompliments legals, amb l'objecte que l’Agència realitze les investigacions pertinents, tot això sense perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura i dels informes que com a conseqüència s'hagen d'enviar al Tribunal de Comptes i a la seua Fiscalia.


Article 9. Altres relacions institucionals

La Sindicatura de Comptes podrà establir fórmules de col·laboració de qualsevol índole amb altres òrgans de control extern o amb associacions d'aquests, de les quals podrà formar part a fi de propiciar l'intercanvi d'informació i realitzar activitats formatives o qualssevol altres que permeten assolir objectius d'interès comú.


Article 10. Codi d'ètica

Els síndics o síndiques i tot el personal al servei de la Sindicatura que intervinguen en la funció de fiscalització s'han d’atenir al que disposa el Codi d'ètica aprovat pel Consell, en el qual s’expressaran els valors i principis que han de guiar la seua activitat.


Article 11. Sistemes d'informació

El document de polítiques generals de gestió, interoperabilitat i seguretat dels sistemes d'informació de la Sindicatura, l'aprovació del qual correspon al Consell, serà d'observança obligatòria per a tot el personal i per a aquells usuaris que obtinguen accés autoritzat a la xarxa informàtica de la Sindicatura.


TÍTOL II
Òrgans de la Sindicatura

CAPÍTOL I
Del síndic o síndica major


Article 12. Funcions

1. Corresponen al síndic o síndica major, a més de les funcions assenyalades en l'article 18 de la Llei de Sindicatura de Comptes, les següents:

a) Autoritzar l'inventari d'ens del sector públic valencià a què es refereix l'article 2 d'aquest Reglament, així com les seues actualitzacions.

b) Resoldre sobre les sol·licituds d'accés a la informació continguda en l'arxiu de la Sindicatura de Comptes, tenint en compte les previsions que s'establisquen en la corresponent sèrie documental, i d'acord amb la ponderació del que disposa la legislació sobre transparència i bon govern, així com en la normativa sobre protecció de dades en el marc regulador propi de la Sindicatura. Tot això sense perjudici del que ordena l'article 6.4 d'aquest Reglament.

2. No serà necessària la resolució del síndic o síndica major, i la persona responsable de l’arxiu concedirà directament l'accés als documents d'arxiu, quan la sol·licitud d'accés provinga dels síndics o síndiques o del personal auditor de la Sindicatura i vinga justificada per la necessitat d'antecedents per a l'execució d'un treball de fiscalització inclòs en el programa anual d'actuació i assignat al sol·licitant.


Article 13. Previsions en cas de vacant anticipada

1. Quan per qualsevol causa quede vacant el càrrec de síndic major, serà substituït d'acord amb el que estableix l'article 24.4 de la Llei de Sindicatura de Comptes fins que les Corts en nomenen un de nou.

2. De conformitat amb l’article 24.2 de la Llei 6/1985, en el supòsit de vacant, el nou síndic o síndica major es nomenarà pel temps que falte per complir el període de sis anys per al qual va ser designat l'anterior que va produir la vacant o per a la total renovació dels síndics o síndiques.

3. La renúncia al càrrec de síndic major no implica la renúncia al càrrec de síndic.


CAPÍTOL II
Del Consell


Article 14. Funcions

En desenvolupament de la Llei de Sindicatura de Comptes, i a més de les funcions que preveu el seu article 19, corresponen al Consell les funcions següents:

a) Aprovar els documents que s'hagen d'integrar en el Manual de fiscalització i les seues modificacions.

b) Crear, modificar i extingir les comissions internes que es consideren necessàries, en les quals es procurarà que la seua composició s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

c) Nomenar els delegats o delegades perquè el representen a la mesa de negociació i fixar els límits de les negociacions, així com assumir els acords adoptats pels seus representants.


Article 15. Reunions del Consell

1. El Consell realitzarà reunions ordinàries amb la periodicitat que es preveja en el programa anual d'actuació, amb un mínim d'una reunió trimestral, i extraordinàries, que es convocaran quan ho considere necessari el síndic o síndica major o li ho sol·liciten dos dels seus membres amb indicació dels assumptes que desitgen tractar. En aquest cas, la reunió s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies naturals des de la petició.

2. Les reunions es convocaran, almenys, amb dos dies hàbils d’antelació, tret de les extraordinàries que ho siguen amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada unànimement pel Consell.

3. La documentació dels temes inclosos en l'ordre del dia estarà a disposició dels membres del Consell en la Secretaria General des del moment de la convocatòria.

4. Quan estiguen reunits tots els membres del Consell, podran constituir-se vàlidament per fer una reunió extraordinària urgent, deliberar i adoptar acords sense necessitat de convocatòria prèvia, quan així s'acorde per unanimitat.

5. Les sessions del Consell no seran públiques i hi assistiran únicament els membres que el componen, sense perjudici que per raó dels assumptes que s’hi han de tractar, el síndic o síndic o síndica major dispose l'assistència d'algun funcionari o funcionària de la Sindicatura.


Article 16. Tipus d'assistència a les reunions

1. Les reunions del Consell podran ser d'assistència física presencial, telemàtica o virtual.

2. En les reunions que realitze el Consell a distància, els seus membres podran trobar-se en diferents llocs sempre que s'assegure per mitjans electrònics, considerant també com a tals els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seues manifestacions, el moment i simultaneïtat en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la reunió.

3. Correspon a la Secretaria General, amb el suport tecnològic requerit, garantir i acreditar l'adequació dels requisits i mitjans emprats.


Article 17. Convocatòria i ordre del dia

1. La convocatòria de les reunions serà decretada pel síndic o síndica major. L'ordre del dia s'adjuntarà a la convocatòria, i serà fixat per l’òrgan convocant, tenint en compte les peticions de la resta dels membres del Consell que hagen estat formulades amb antelació suficient, les quals s'inclouran en el termini màxim assenyalat en l’article 15.1 d’aquest Reglament. Correspondrà al titular de la Secretaria General realitzar les citacions oportunes amb l’antelació deguda.

2. Una vegada iniciades les reunions, es podran incorporar altres punts a l'ordre del dia si, estant presents tots els membres del Consell, així ho acorden per unanimitat. En qualsevol cas, s'haurà de disposar de la documentació i les propostes necessàries perquè el Consell puga formar vàlidament la seua voluntat col·legiada.


Article 18. Adopció d'acords

L'adopció dels acords del Consell es durà a terme mitjançant votació ordinària, llevat que algun membre sol·licite i el Consell acorde, per a un cas concret, la votació nominal o secreta. És admissible el vot en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc, i els membres podran abstenir-se de votar.


Article 19. Vots particulars

1. En els informes, memòries, dictàmens i qualssevol altres documents conseqüència de l'exercici de les funcions fiscalitzadora i d'assessorament, que hagen de ser aprovats pel Consell, podran formular-se vots particulars i s'hi incorporaran.

2. La intenció de formular un vot particular s'haurà d'expressar quan s'adopte l'acord i es farà constar en l'acta de la sessió. Es formalitzarà en el termini de cinc dies hàbils i es presentarà a la Secretaria General, degudament signat per qui ho subscriga, perquè s'adjunte a l'acta esmentada.


Article 20. Les actes

1. El secretari o secretària general redactarà l'acta de cada sessió que realitze el Consell, i deixarà constància dels assistents, el lloc i la data de reunió, les qüestions debatudes i els acords adoptats, així com el seu resultat en cas de votació. Quan algun dels assistents desitge que es facen constar en l’acta determinades manifestacions o criteris que haja mantingut en la sessió i així ho manifeste expressament, remetrà per mitjans electrònics un escrit a la Secretaria General, en el dia hàbil següent, i en consignarà el contingut per tal que s'incorpore a l'acta a la qual haja d’adjuntar-se, en els termes certificats per la Secretaria.

2. Els assistents a la reunió subscriuran les actes i seran aprovades pel mateix Consell en la mateixa sessió o en una altra posterior.

3. Una vegada aprovades, les actes s'han d'incorporar al llibre oficial corresponent.


Article 21. Certificacions

1. El secretari o secretària general expedirà certificacions dels acords del Consell a petició dels seus membres, amb el vistiplau del síndic o síndica major.

2. Quan se sol·licite una certificació per persona o entitat interessada, s'efectuarà sempre que això no vulnere el que disposen els articles 8 de la Llei de Sindicatura de Comptes i 6 d'aquest Reglament, i l'apreciació correspondrà, de forma raonada, al síndic o síndica major.


CAPÍTOL III
Dels síndics o síndiques


Article 22. Elecció i tractament

1. Els síndics o síndiques, en nombre de tres, seran elegits d'acord amb el que preveu l'article 25 de la Llei de Sindicatura de Comptes. A l'efecte de computar el termini de durada del mandat, es considerarà com a data d'inici la de la presa de possessió.

2. Els síndics o síndiques tindran tractament d'excel·lentíssim senyor o excel·lentíssima senyora.


Article 23. Exercici de funcions

Els síndics o síndiques hauran d'exercir les seues funcions d'acord amb els principis d'imparcialitat i dignitat inherents, tindran cura de despatxar prompte i eficaçment els assumptes que els havien correspost i assistiran a les reunions del Consell, llevat que hi haja causa justificada que ho impedisca.


Article 24. Repartiment de funcions en cas de vacant o absència temporal

Fins que no siga coberta la vacant, així com en els casos d'absència temporal, llicència o malaltia, les funcions que tinga encomanades el síndic o síndica que haja cessat o estiga afectat per aquestes circumstàncies les exerceix l'altre síndic o el síndic major, segons el criteri d'aquest últim, que també podrà distribuir-les entre els dos.


Article 25. Registre d'interessos

1. Els membres del Consell de la Sindicatura de Comptes, en el termini improrrogable de tres mesos següents a les dates de la presa de possessió i cessament en els càrrecs respectius, han de presentar les declaracions d'activitats i de béns patrimonials, en què figuraran les dades que es relacionen en els models que aprove el Consell. A més, la declaració d'activitats s'haurà de tornar a realitzar cada vegada que varien les circumstàncies, en el termini de tres mesos des que es produïsca aquest canvi.

2. La declaració d'activitats inclourà qualsevol activitat que el declarant exercisca i que, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, puga constituir causa d'incompatibilitat i, en general, les que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics. La declaració de béns patrimonials comprendrà la totalitat dels béns, drets i obligacions de caràcter patrimonial del declarant.

3. La Secretaria General portarà el registre d'interessos, en el qual s'inscriuran les declaracions d'activitats i de béns patrimonials que s'efectuen, i després es publicaran, segons el model aprovat pel Consell, en el portal de transparència de la Sindicatura.


CAPÍTOL IV
De la Secretaria General


Article 26. Nomenament i separació

1. El titular de la Secretaria General serà nomenat i separat lliurement pel Consell, d'acord amb el que preveu l'article 23 de la Llei de Sindicatura de Comptes.

2. L’esmentat nomenament implicarà, si escau, la declaració de l'interessat en la situació de serveis especials o equivalent en la carrera, cos o lloc de procedència.

3. El secretari o secretària general tindrà tractament d'il·lustríssim senyor o d’il·lustríssima senyora.


Article 27. Mitjans personals

S'adscriurà a la Secretaria General el personal que exercisca les comeses jurídiques, econòmiques, administratives, tècniques i tecnològiques necessàries per al desenvolupament de les activitats de la Sindicatura.


Article 28. Registre electrònic general

1. La Sindicatura de Comptes disposarà d'un registre electrònic general per a la recepció i la sortida de documents, integrat en la seu electrònica.

2. La determinació dels procediments i tràmits que es puguen o hagen de realitzar mitjançant aquest registre electrònic es portarà a terme en la norma que aprove el Consell per a regular el registre o el procediment de què es tracte.


Article 29. Arxiu

1. Els documents de la Sindicatura de Comptes que figuren en l'arxiu central hauran de guardar-se durant el temps que determine la normativa vigent d'arxius i documentació, i s'han de subjectar al que disposen les sèries documentals corresponents.

2. La Sindicatura ha d'adoptar les mesures oportunes per a implantar progressivament un arxiu electrònic únic, basat en els principis de la normativa bàsica aplicable al conjunt de les administracions públiques.


Article 30. Funcions

La persona titular de la Secretaria General, directament o per mitjà del personal que tinga adscrit, a més de les que té assignades legalment, exercirà les funcions següents:

a) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Consell.

b) Portar el registre electrònic general.

c) Portar el registre d'interessos.

d) Citar els membres del Consell a les reunions convocades.

e) Redactar l'ordre del dia del Consell d'acord amb les instruccions del síndic o síndica major.

f) La fe pública de les actes i els acords adoptats pel Consell, així com l'arxiu de la Sindicatura.

g) Totes aquelles que li corresponguen en virtut de les presents normes o altres que aprove el Consell.


Article 31. Els lletrats o lletrades

Sota la superior direcció de la persona titular de la Secretaria General, existiran un o més lletrats o lletrades als quals correspondran les responsabilitats següents:

a) Documentació i assessorament jurídic en les funcions que així ho requerisquen.

b) Suport a la Secretaria General en matèries de la seua competència.

c) Assistència jurídica als equips d'auditoria.

d) Actuar en la instrucció de procediments jurisdiccionals delegats pel Tribunal de Comptes.

e) Les altres que es determinen en la relació de llocs de treball.


Article 32. Documentació a disposició dels síndics o síndiques

La documentació que es trobe en poder de la Secretaria General estarà a disposició permanent dels síndics o síndiques perquè l’examinen i la consulten, preferentment en format electrònic.


CAPÍTOL V
Dels auditors o auditores


Article 33. Direcció de l'equip d'auditoria

Els auditors o auditores exerciran la direcció de l'equip d'auditoria, impartint les ordres i instruccions oportunes per tal d'assegurar que el treball es desenvolupe de forma eficaç, d'acord amb la planificació efectuada, de la manera més eficient.


Article 34. Facultats

Sota la superior autoritat dels síndics o síndiques, d'acord amb principis d'especialització i divisió de treball, correspon als auditors o auditores la fixació del termini, no inferior a cinc dies hàbils, per a l'exercici de les facultats següents:

a) Accedir a tots els expedients i documents de qualsevol classe relatius a la gestió del sector públic valencià, incloent-hi les bases de dades electròniques on s'arxiven, així com per demanar, als que estiguen sotmesos al seu control, tots aquells escrits, informes o aclariments orals que consideren necessaris.

b) Decidir, en cada cas, la realització del control en la seu dels departaments controlats o en la seu de la pròpia Sindicatura de Comptes.

c) Efectuar les comprovacions que consideren oportunes en relació amb els actius, passius, transaccions, processos i control intern.

d) Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la informació economicofinancera, comptable i de gestió.

e) Requerir qualsevol persona natural o jurídica, pública o privada, que haja mantingut relacions de tipus econòmic amb les administracions públiques, les entitats pertanyents al sector públic, els perceptors de subvencions públiques o qualsevol persona o entitat de les que preveu l'article 2 de la Llei de Sindicatura de Comptes, perquè complisca amb l'obligació de proporcionar tota classe de documents, dades, informes o antecedents, deduïts directament d'aquestes relacions, sempre que siguen de transcendència per a l'exercici de la funció fiscalitzadora. En qualsevol cas, els membres del Consell de la Sindicatura i el personal d'aquesta que conega o accedisca a aquestes dades, quedaran subjectes al deure de secret.

f) Demanar tots els informes o advertiments de la Intervenció General, intervenció delegada o intervenció d’Administració local que es consideren necessaris per a realitzar la fiscalització en curs.


Article 35. Incompatibilitats

Els auditors o auditores desenvoluparan la seua activitat amb dedicació exclusiva a la Sindicatura, afectant-los una incompatibilitat absoluta per a l'exercici de qualsevol altra activitat pública o privada, siga o no retribuïda, amb excepció de les següents:

a) Les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, sense perjudici del que disposa l'article 43 de l'Estatut del Personal de les Corts.

b) La direcció de seminaris o cursos o participació en cursos o conferències destinats a la formació quan no tinga caràcter permanent o habitual i no siga de més de 75 hores a l'any.

c) La col·laboració en la docència universitària amb una dedicació màxima de sis hores lectives setmanals de mitjana anual, i en tot cas informar el síndic o síndica major.

d) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l'ingrés en una Administració Pública.

e) La participació del personal docent en tribunals d'exàmens, proves o avaluacions diferents de les que habitualment els correspon en la forma establida.

f) La producció i creació literària, artística i científica, així com les publicacions que se’n deriven.

g) Participació ocasional en actes i programes en qualsevol mitjà de comunicació social.

h) La col·laboració i assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

i) L'exercici del càrrec de president o presidenta, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no siga retribuït.

j) El compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.


TÍTOL III
Funció fiscalitzadora

CAPÍTOL I
Rendició de comptes davant la Sindicatura de Comptes


Article 36. Terminis de presentació de comptes

1. Per a fiscalitzar els comptes generals de la Generalitat, la conselleria competent en matèria d'hisenda haurà de presentar-los davant la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen.

2. Les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals dins del termini general establit en la legislació estatal bàsica reguladora de les hisendes locals.

3. Totes aquelles entitats del sector públic valencià que no estiguen obligades legalment a integrar els seus comptes, a efectes de rendició, en el Compte General de la Generalitat o en el d’algun ens local, han de presentar-los per separat a la Sindicatura de Comptes abans del dia 30 de juny de l'any següent a l'exercici de què es tracte, llevat que legalment s'establisca un altre termini.


Article 37. Criteris subsidiaris d'adscripció d'entitats

Quan, d'acord amb la normativa reguladora d'un determinat tipus d'entitats, no es puga determinar l'Administració o el nivell territorial del sector públic al qual estiguen adscrites, la Sindicatura, a efectes d'exercir i organitzar la seua activitat fiscalitzadora, realitzarà l'adscripció tenint en compte els mateixos criteris que s'apliquen per formar l'Inventari d’Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local.


Article 38. Comptedants

Són comptedants davant la Sindicatura de Comptes els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de retre comptes i, en tot cas:

a) Les autoritats i el personal funcionari que tinguen al seu càrrec la gestió dels ingressos i la realització de despeses, així com les altres operacions de l'Administració de la Generalitat.

b) Les presidències de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

c) Les persones que ostenten la presidència o la direcció, en cas de no existir presidència, dels organismes autònoms i de les altres entitats públiques que conformen el sector públic valencià.

d) Les persones que exercisquen la presidència del consell d'administració de les societats mercantils o, en cas de no existir consell, el titular de la direcció general o càrrec equivalent que comporte la màxima autoritat en la gestió i direcció administrativa.

e) Les persones designades liquidadors de les societats mercantils en procés de liquidació o els òrgans equivalents que tinguen atribuïdes les funcions de liquidació en el cas d'altres entitats.

f) Les persones que ocupen la presidència del patronat, o els que tinguen atribuïdes funcions executives en les fundacions del sector públic valencià.

g) Les persones que ostenten la presidència dels consorcis del sector públic valencià.

h) Els particulars que, excepcionalment, administren, recapten o custodien fons o valors del sector públic valencià, sense perjudici que siguen intervingudes les respectives operacions.

i) Els perceptors de subvencions o altres ajudes del sector públic valencià. En aquest cas, la rendició de comptes s'ha d'instrumentar, quan legalment pertoque, mitjançant el compliment de l'obligació de justificar davant l'òrgan concedent de la subvenció o ajuda, sense perjudici de la rendició material davant la Sindicatura de Comptes quan aquesta ho requerisca.

j) Els representants legals de les restants entitats previstes en l'article 2 de la Llei de Sindicatura de Comptes que reben o administren fons públics, llevat que s'atribuïsca a una altra persona la funció de rendició de comptes, en virtut de norma legal, reglamentària o estatutària.


Article 39. Rendició de comptes de les entitats que deixen de formar part del sector públic valencià

1. Si una entitat deixa de formar part del sector públic valencià, tindrà l’obligació de retre comptes pel període comprès des de l'inici de l'exercici fins al moment esmentat. A aquest efecte, ha d'elaborar uns estats financers específics corresponents a l'esmentat període, aplicant els mateixos criteris comptables que els que ha de seguir per a efectuar els seus comptes anuals i amb el mateix contingut.

2. L'obligació de rendició d'aquests estats financers específics correspon al que tinga la condició de comptedant, a la data en què es produïsca l'esmentada rendició.


Article 40. Rendició de comptes en cas de dissolució

1. Si una entitat del sector públic valencià es dissol iniciant-se un procés de liquidació, l'entitat tindrà l'obligació de seguir rendint els corresponents comptes anuals fins a l'exercici en què es culmine la liquidació, incloent-hi les corresponents a aquest període.

2. Quan la normativa reguladora d'aquestes entitats establisca l'obligació d'elaborar estats financers específics, s'efectuarà la rendició d'aquests estats.


Article 41. Rendició de comptes en el cas de modificacions estructurals del sector públic valencià

1. Amb caràcter general, en els casos de modificacions estructurals entre entitats del sector públic valencià que comporten l'extinció d'entitats públiques sense que hi haja un procés de liquidació, l'obligació de rendició dels comptes anuals de l'entitat extingida correspondrà al comptedant de l'entitat absorbent a la data de l'esmentada rendició.

2. Si l'entitat absorbent fóra l'Administració de la Generalitat, el comptedant serà el titular de l'òrgan que assumisca la gestió de la major part de béns, drets i obligacions de l'entitat extingida en la data de l'esmentada rendició.

3. Si els béns, drets i obligacions de l'entitat extingida s'integren en diverses entitats, el comptedant serà el de l'entitat absorbent que reba la major part dels béns, drets i obligacions de l'entitat extingida, en la data de l'esmentada rendició. Si aquesta entitat absorbent fóra l'Administració de la Generalitat, el comptedant serà el titular de l'òrgan que assumisca la gestió de la major part dels béns, drets i obligacions de l'entitat extingida en la data de l'esmentada rendició.


CAPÍTOL II
Plans i programes d'actuació


Article 42. Plans de qualitat i sistemes d'avaluació

La Sindicatura de Comptes es proposa, entre els seus objectius, aconseguir la màxima qualitat en l'exercici de les seues funcions, millorant els sistemes i procediments de gestió. Amb aquesta finalitat ha d'elaborar periòdicament plans de qualitat i sistemes d'avaluació sobre les seues activitats i actuacions.


Article 43. Marc plurianual d'activitats de fiscalització

1. El Consell ha d'aprovar un marc plurianual d'activitats de fiscalització, amb el número d'anualitats que es determine, on es recollirà una previsió dels criteris de selecció i de l'abast dels informes, perquè es tinga en compte quan s'elaboren els programes anuals d'actuació.

2. El marc plurianual d'activitats tindrà caràcter indicatiu. Qualsevol modificació dels criteris de selecció i de l'abast dels informes fixats l'acordarà el Consell, amb una justificació prèvia.

3. Cada any s'incorporarà i s’actualitzarà un nou exercici al marc plurianual d'activitats.


Article 44. El programa anual d'actuació

1. El programa anual d'actuació és la relació dels treballs de fiscalització d'entitats o activitats del sector públic valencià sobre els quals la Sindicatura té previst desenvolupar la seua tasca fiscalitzadora al llarg de l'any. S’hi inclouran tant els treballs iniciats l'any anterior que han de continuar-se fins al seu acabament, com els que es preveuen iniciar en l’exercici.

2. A cada treball de fiscalització s’hi assignarà un codi identificatiu únic que farà referència a l'exercici del programa anual en què s'acorda la seua realització.

3. Abans del 31 de desembre de cada exercici, el Consell ha d'aprovar el programa anual d'actuació de l'exercici següent, que s'haurà de presentar a les Corts abans del 31 de gener següent.

4. El programa anual d'actuació de cada exercici ha d'incorporar tots els treballs de fiscalització iniciats l'informe dels quals no haja sigut aprovat pel Consell en la data d'aprovació d'aquest programa, i detallar aquells que decaiguen de la programació.


Article 45. Assignació de tasques

Cada actuació fiscalitzadora tindrà assignats els equips d'auditoria necessaris per al compliment i assoliment dels objectius establits en cada cas.


CAPÍTOL III
Deure de col·laboració


Article 46. Requeriments de col·laboració i comminatoris, i multes coercitives

1. L'autoritat o el personal del sector públic valencià que siga destinatari d'una petició o requeriment de col·laboració de la Sindicatura de Comptes estarà obligat a justificar la seua recepció i a atendre-la en el termini assenyalat, que no serà inferior a deu dies hàbils, llevat que acredite la impossibilitat de fer-ho. En aquest últim cas, se li podrà prorrogar el temps concedit, amb la petició prèvia, degudament motivada, i que implique l'assumpció d'un compromís formal de col·laborar.

2. El síndic o síndica que dirigisca la fiscalització adreçarà formalment el requeriment comminatori als obligats a col·laborar en el cas que no es trameta la informació o no es realitze l'activitat sol·licitada o s'incomplisquen els terminis establits, de manera general o particular, a efectes de presentar els comptes o qualsevol altra documentació. El termini del requeriment comminatori no serà inferior als quinze dies hàbils. En aquest requeriment es farà constar justificadament la quantia de la multa que, en cas d'incompliment, es considere pertinent. Durant el referit termini es podran presentar al·legacions. La pròrroga estarà subjecta als requisits detallats en l’apartat anterior d’aquest article.

3. Al mateix temps es realitzarà una comunicació al Consell de la Generalitat o, si escau, a l'òrgan de govern de l'entitat fiscalitzada.

4. La imposició de les multes coercitives s'efectuarà per acord motivat del Consell de la Sindicatura de Comptes, a proposta del síndic o síndica al qui corresponga la direcció de l'activitat fiscalitzadora que el motiva, previ procediment contradictori, que es notificarà al responsable de l'incompliment acreditat, i comportarà la comunicació simultània de l'incompliment al Consell de la Generalitat o, si escau, a l'òrgan de govern de l'entitat fiscalitzada. El termini de pagament en via voluntària serà d'un mes.

5. Les multes s'imposaran a l'autoritat o al personal responsable, i ells efectuaran directament el seu abonament sense que puga derivar-se el pagament de la multa a l'entitat o l’òrgan de què es tracte, quan formen part del sector públic.

6. La Sindicatura de Comptes podrà imposar multes coercitives en els supòsits que preveuen els articles 7.a) i 11.2 de la Llei de Sindicatura de Comptes.

7. La quantia de la multa que s’ha d’imposar oscil·larà entre els 600 i els 3.000 euros, i el seu import es graduarà tenint en compte la importància de la pertorbació patida, la intencionalitat de l'apercebut i l'activitat que haguera pogut realitzar per complir, els mitjans materials i personals disponibles, la capacitat tècnica i econòmica de l'obligat, així com la proporcionalitat amb la rellevància de l'incompliment constatat.

8. En el cas de reincidència, per haver-se imposat a la mateixa persona una multa anterior que siga ferma, amb motiu d'un altre incompliment de col·laboració, la multa oscil·larà entre els 3.001 i els 6.000 euros, tenint en compte els criteris establits en l'apartat anterior.

9. Tant en els supòsits que preveu l'apartat 7, com en el 8, la multa es reiterarà per períodes de seixanta dies fins que l'obligació s'haja satisfet.


Article 47. Destinataris dels requeriments comminatoris

1. D'acord amb el que disposa l'article anterior, en general, els requeriments comminatoris es dirigiran a l'autoritat o al personal titular de l'òrgan al qual estiga adscrita la unitat administrativa que tinga encomanat l'expedient o assumpte de què es tracte. A aquests efectes, es consideraran òrgans les unitats a les quals se'ls atribuïsquen funcions que tinguen efectes jurídics davant de tercers, o l'actuació dels quals tinga caràcter preceptiu.

2. En el cas que el titular de l'òrgan no puga subministrar la documentació sol·licitada, ho ha de justificar degudament per escrit dins del termini concedit per a subministrar-la. En aquest supòsit, els requeriments comminatoris es dirigiran al representant legal de l'entitat fiscalitzada, o de la conselleria corresponent en el cas de l'Administració de la Generalitat. S’actuarà de la mateixa manera sempre que no es puga individualitzar l'òrgan al que s'haja de dirigir el requeriment de col·laboració.

3. Quan es tracte d'empreses o entitats del sector públic valencià subjectes a dret privat, els requeriments comminatoris es dirigiran al titular de la direcció general o càrrec equivalent que comporte la màxima autoritat en la gestió i direcció administrativa. Si es dóna algun dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el requeriment es dirigirà al representant legal de l'entitat.

4. En el cas que hi haja una norma o instrucció que concrete qui ha de remetre determinada informació a la Sindicatura de Comptes, el requeriment comminatori es dirigirà a l'autoritat o al personal previst en tal regulació.

5. Quan es tracte del deure de col·laboració imposat en l'article 11.1.e) de la Llei de Sindicatura de Comptes, els requeriments comminatoris es dirigiran a les persones físiques que hagen mantingut relacions de tipus econòmic amb les administracions públiques, amb les entitats pertanyents al sector públic, amb els perceptors de subvencions públiques o amb qualsevol persona o entitat que preveu l'article 2 de la Llei de Sindicatura de Comptes. Si es tracta de persones jurídiques, aquests requeriments es dirigiran als seus representants legals, en el cas que el responsable de l'oficina, centre, sucursal o delegació que s'ocupe d'aquestes relacions no facilite la documentació o informació necessàries.


Article 48. Requeriments comminatoris en els supòsits d'incompliment de l'obligació de retre comptes

1. Amb caràcter general, en el cas que no es rendisquen comptes davant la Sindicatura de Comptes, o no es completen o esmenen dins el termini concedit, el requeriment comminatori es dirigirà als comptedants.

2. Quan es tracte dels comptes generals de la Generalitat o de les entitats locals, el requeriment es dirigirà al titular de l'òrgan que estiga obligat a presentar davant la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableixen les normes comptables d'aplicació o en una disposició legal, reglamentària o estatutària. En defecte de previsió expressa, l'obligació de presentació dels comptes generals respectives li correspondrà al titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i a les presidències de les entitats locals.


Article 49. Altres requeriments comminatoris

Quan es tracte dels fons públics a què es refereixen els apartats dos, tres i quatre de l'article 2 de la Llei de Sindicatura de Comptes, els requeriments comminatoris per a la rendició de comptes o la col·laboració que pertoque es dirigiran als comptedants.


Article 50. Altres mesures

1. Sense perjudici del que preveuen els articles anteriors, la manca de col·laboració podrà provocar que el Consell propose a qui corresponga l'exigència de les possibles responsabilitats en què s'haguera pogut incórrer, d'acord amb la legalitat vigent, així com al trasllat dels fets al Ministeri Fiscal a l'efecte de l'exigència de responsabilitats penals, d'acord amb l'article 502.2 del Codi Penal.

2. De les faltes de col·laboració acreditades es donarà compte periòdica a les Corts.


Article 51. Informes de seguiment

1. En els termes i amb l’abast previstos en el programa anual d’actuació i per a donar compliment al que disposa l’article 12 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, es realitzarà un seguiment de les recomanacions indicades en els informes de fiscalització i de les mesures adoptades pels ens fiscalitzats.

2. Prèviament al que estableix l’apartat anterior, a fi d’informar les Corts, es podrà sol·licitar als responsables dels ens fiscalitzats la tramesa de la informació detallada sobre les mesures que es proposen adoptar en relació amb les recomanacions indicades en els informes de fiscalització aprovats durant l’any anterior, i especificar les previsions temporals per a la seua posada en marxa. En el cas que l’ens fiscalitzat no facilite la dita informació, s’entendrà que no ha assumit les recomanacions.


CAPÍTOL IV

Procediment


Article 52. Inici de la fiscalització

1. El síndic o síndica competent ha de notificar als comptedants de les entitats que seran fiscalitzades en les seues pròpies dependències, el començament de l'activitat, amb una antelació mínima de deu dies hàbils.

2. Les actuacions fiscalitzadores podran començar abans que la Sindicatura haja rebut formalment els comptes.


Article 53. Obligacions de l'entitat fiscalitzada en matèria de seguretat i salut

Les entitats fiscalitzades hauran d'instal·lar el personal auditor en les condicions que s'adeqüen a la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, i adoptar les mesures oportunes per donar-hi degut compliment.


Article 54. Avaluació del control intern

En l'exercici de la funció fiscalitzadora s'avaluarà adequadament el control intern de les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades, podent-se utilitzar qualsevol tècnica d'auditoria o fiscalització recollida en el Manual de fiscalització, sempre que la bona execució dels treballs ho aconselle així.


Article 55. Aprovació dels informes

1. Una vegada conclosa la fiscalització, amb l'abast i contingut establit en el programa anual de fiscalització, s'actuarà de la manera següent:

a) L'auditor o auditora redactarà un projecte d'informe o memòria que presentarà al síndic o síndica responsable de la fiscalització.

b) El síndic o síndica responsable ha de fer les observacions que estime pertinents i ho ha de posar en coneixement de la resta de síndics o síndiques perquè en facen les seues. Aquestes observacions es traslladaran a l'auditor o auditora responsable perquè, si escau, les prenga en consideració i elabore un projecte definitiu. Sobre la base d'aquest projecte, el síndic o síndica responsable elaborarà l'esborrany d'informe.

c) Aquest esborrany, del qual tindrà coneixement el Consell de la Sindicatura a fi que el síndic o síndica responsable puga conèixer l’opinió dels altres membres, serà remès pel síndic al titular de l'ens fiscalitzat perquè en formule les al·legacions pertinents en el termini que s'assenyale a l'efecte, i que no podrà excedir d'un mes ni ser inferior a deu dies hàbils.

Excepcionalment es podrà concedir una pròrroga de fins a quinze dies hàbils, si s'observa l'existència de causa justificada. En qualsevol cas, si el venciment del termini es produeix en el mes d'agost, es prolongarà automàticament fins al desè dia hàbil del mes de setembre.

d) Quan la fiscalització es referisca a períodes en què haguera sigut un altre el titular de l'ens fiscalitzat, se li conferirà també el mateix tràmit d'audiència. En aquests casos, es podrà sol·licitar la col·laboració de l'entitat fiscalitzada per identificar-ne els noms i les adreces, així com per a l'enviament de l'esborrany d'informe i la pràctica, si escau, de les notificacions que a aquest efecte pertoquen. D'aquesta circumstància es deixarà constància que acredite l'audiència concedida.

e) En l'escrit de tramesa per a al·legacions s'haurà d'indicar el caràcter de reservat i confidencial del contingut del projecte d'informe i la prohibició de fer-ho públic per part de l'ens fiscalitzat i, si escau, dels tercers interessats en la fiscalització.

f) Rebudes i analitzades les al·legacions o transcorregut el termini sense que es formulen, el síndic o síndica elaborarà l'informe o la memòria i elevarà al síndic o síndica major, juntament amb les al·legacions i l'informe sobre aquestes, si s'escau. Prèviament a la intervenció del síndic, les al·legacions es traslladaran a l'auditor per a analitzar-les i fer-ne la proposta de modificacions, si s’escau.

g) La documentació esmentada estarà a disposició de tots els membres del Consell els quals podran sol·licitar els aclariments que consideren necessaris.

h) Correspon al Consell l'aprovació dels informes, memòries i altres documents en què es materialitze el resultat de la funció fiscalitzadora. Els annexos han d'incloure els comptes auditats o un resum, les al·legacions, l'informe sobre les al·legacions i els vots particulars, si escau.

2. Als efectes del que preveu l'apartat 1 d'aquest article, en el cas de l'Administració de la Generalitat, la remissió de l'esborrany d'informe a l'efecte d'al·legacions s'ha d'adreçar als titulars de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.

3. Quan es tracte d’entitats locals, l’esborrany es trametrà a la presidència i als interventors o interventores d’Administració local.


Article 56. Tractament de les infraccions

1. Els informes han de contenir, si escau, un detall succint de les infraccions, abusos o presumptes irregularitats que s'hagen observat, i es proposarà l'adopció de mesures oportunes per a corregir-los.

2. Si es deriva l'existència de possibles infraccions productores de menyscabament de fons públics o sospitoses d'un possible frau, un lletrat emetrà un informe, d'acord amb el procediment que s'establisca en el Manual de fiscalització, en el qual proposarà les mesures que cal adoptar en aplicació del protocol subscrit amb la Fiscalia del Tribunal de Comptes.


Article 57. Autorització dels informes

Els informes, memòries i dictàmens definitius en què es materialitze la funció fiscalitzadora i assessora de la Sindicatura de Comptes seran autoritzats amb la signatura electrònica del síndic o síndica major, a la qual es podrà incorporar com a logotip el segell històric de l’Ofici de Mestre Racional, els antecedents del qual es conserven a l'Arxiu del Regne de València i la matriu és la següent:

a) Forma d’escut apuntat i en el front augment per semicercle.

b) Llegenda "Magister Rationalis", escrita en majúscula llatina i disposada en cinc línies horitzontals ocupant tot el camp.

c) L'escut apareix envoltat per tres gràfiques, la central arrosariada. A la part superior de camp l'escut de València coronat i amb adorns exteriors, a banda i banda les lletres M i A, primeres de la llegenda. Segueix la resta de la llegenda en quatre línies horitzontals ocupant tot el camp.


CAPÍTOL V
Enviament i publicitat dels informes


Article 58. Tramesa dels informes

1. Una vegada aprovats, els informes s'han d'enviar per mitjans electrònics als destinataris següents:

a) Informe sobre el Compte General de la Generalitat:

- A la Presidència de la Generalitat.

- A la persona titular del departament competent en matèria d'hisenda.

- A la persona titular de la Intervenció General de la Generalitat.

b) Informe sobre el Compte General de les corporacions locals:

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'Administració local.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'hisenda.

- A la persona titular de la Direcció General d'Administració local.

c) Informes sobre els ens del sector públic valencià:

- Als membres o òrgans competents en la direcció i gestió de l'ens.

- A la persona titular del departament de la Generalitat que té adscrit l'ens

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'hisenda, en el cas dels informes del sector públic autonòmic.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'Administració local, quan es tracte de fiscalitzacions de caràcter horitzontal que afecten el sector públic local.

- A la persona titular del departament de la Generalitat que té adscrites les funcions de protectorat, en el cas de les fundacions del sector públic.

d) Informes sobre universitats:

- Al rector o rectora.

- Al president o presidenta del Consell Social.

- A la persona titular de la Gerència.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'hisenda.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats.

e) Informes sobre persones públiques corporatives:

- Als membres o òrgans competents en la direcció i gestió de l'ens.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria de tutela de l'ens.

f) Informes sobre comptabilitats de processos electorals:

- A l'administrador o administradora electoral de cadascuna de les formacions polítiques objecte de l'informe.

- Al secretari o secretària general o similar de cadascuna de les formacions polítiques objecte de l'informe.

- A la persona que exercisca les funcions de gerent o similar de cadascuna de les formacions polítiques objecte de l'informe.

- A la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria electoral.

2. El Consell pot decidir si els informes s'envien a altres destinataris que considere oportuns o que proposen els síndics.

3. En tot cas, els informes aprovats s'hauran d'enviar per mitjans electrònics a les Corts, al Tribunal de Comptes i a la seua Fiscalia.


Article 59. Coneixement dels informes pel Ple de les entitats locals

Quan es tracte d'un informe sobre una entitat local, el president haurà d'acreditar davant la Sindicatura de Comptes que el Ple n’ha tingut coneixement en el termini d'un mes des de la data de la seua recepció, mitjançant la certificació de l'acta corresponent.


Article 60. Publicitat

Tots els informes, amb els seus vots particulars, seran publicats en la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que disposa l'article 6.1 d'aquest Reglament.


CAPÍTOL VI
Òrgans de suport tècnic


Article 61. La Comissió Tècnica d'Auditoria

1. La Comissió Tècnica d'Auditoria exercirà les funcions de caràcter consultiu següents:

a) Proposar mesures per a incrementar la qualitat tècnica dels treballs de fiscalització.

b) Proposar normes, manuals i programes tècnics per a aplicar-los en l'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes.

c) Proposar criteris per a harmonitzar l'activitat de fiscalització de la Sindicatura.

d) Proposar normes sobre l'estructura, característiques, estil, presentació i altres circumstàncies relatives als informes de fiscalització.

e) Analitzar els mètodes de treball i plantejar alternatives per a incrementar l'eficiència.

f) Elevar al Consell, abans del 30 de setembre de cada any, una proposta tècnica de prioritats, d'acord amb una metodologia prèviament aprovada, perquè es tinga en compte a l’hora d’aprovar el programa anual d'actuació de l'exercici següent.

g) Qualsevol altra funció que permeta millorar la coordinació, qualitat i efectivitat tècnica de l'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes.

2. La Comissió Tècnica d'Auditoria estarà integrada per:

a) L'auditor o auditora que tinga assignada les funcions de direcció del Gabinet Tècnic, que la presidirà.

b) Dos auditors o auditores, un serà elegit pel síndic o síndica major i l'altre pel personal auditor, els dos per un any.

c) Dos tècnics o tècniques que podran ser d'auditoria o de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació, un serà elegit pel síndic o síndica major i l'altre pel personal tècnic, els dos per un any.

d) Un ajudant d'auditoria o de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació, que serà elegit pel personal ajudant per un any.

e) El lletrat o lletrada en cap.

f) El cap de la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació, que es farà càrrec de les funcions de secretaria de la comissió.

3. Aquesta comissió constituirà grups de treball per preparar els documents que són de la seua competència. Podran formar part d'aquests grups tant els membres de la comissió com la resta del personal al servei de la Sindicatura. Els coordinadors o coordinadores dels grups de treball, si no són membres de la comissió, podran assistir a les seues reunions, amb veu però sense vot.

4. El president o presidenta de la comissió convocarà les seues reunions amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació.


Article 62. La direcció del Gabinet Tècnic

L'auditor o auditora a qui assigne el síndic major les funcions de direcció del Gabinet Tècnic, d'acord amb el que preveu l'article 18.d) de la Llei de Sindicatura de Comptes, exercirà les comeses següents:

a) Donar suport al Consell i al síndic o síndica major en matèria tècnica d'auditoria.

b) Presidir la Comissió Tècnica d'Auditoria i dirigir, coordinar i impulsar les funcions o tasques que té encomanades.


Article 63. La comissió per a l'estudi dels escrits que informen de presumptes irregularitats

1. La comissió per a l'estudi dels escrits que informen de presumptes irregularitats succeïdes en ens sotmesos a fiscalització de la Sindicatura de Comptes té com a finalitat assessorar el Consell, prèvia petició del síndic major, sobre la viabilitat d'iniciar un procediment de fiscalització basat en l'anàlisi del contingut d'escrits rebuts en la Sindicatura de Comptes que informen d’irregularitats presumptament succeïdes en aquests ens. Aquesta comissió també estudiarà, prèvia petició del síndic o síndica major, la informació que remeta l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, d'acord amb els instruments de col·laboració que es formalitzen.

2. La comissió està integrada pels membres següents:

a) El síndic o síndica major, que presidirà la comissió i podrà ser substituït pel síndic o síndica que designe.

b) La persona titular de la Secretaria General.

c) Un lletrat o lletrada.

d) L'auditor o auditora que designe el Consell.

e) El funcionari o funcionària que designe la Comissió Tècnica d'Auditoria, el qual farà a més les funcions pròpies de la secretaria de la comissió.

3. El funcionament de la comissió serà establit per acord del Consell de la Sindicatura.


TÍTOL IV
Funció jurisdiccional


Article 64. Comunicacions a la Fiscalia del Tribunal de Comptes i d'altres òrgans

1. Quan per denúncia o com a resultat de la funció fiscalitzadora, es posen de manifest fets presumptament constitutius de responsabilitat comptable o que siguen sospitosos de frau, la Sindicatura actuarà d'acord amb el que preveu el protocol subscrit amb la Fiscalia del Tribunal de Comptes. En el cas que aquesta ho sol·licite, s’hi remetran els suports documentals que calguen.

2. Si els indicis foren de responsabilitat administrativa, es comunicaran als superiors jeràrquics dels presumptes responsables i a les autoritats que tinguen atribuïdes les competències de supervisió o control en la matèria concreta.


Article 65. Instrucció d'actuacions prèvies a la via jurisdiccional comptable

1. La Sindicatura instruirà els procediments que es deleguen pel Tribunal de Comptes, per mitjà dels seus lletrats o lletrades, d'acord amb el que preveu la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes i prèvia assumpció de la delegació pel Consell.

2. En l'elaboració del programa anual d'actuació, es tindrà en compte, si cal, la delegació de funcions del Tribunal de Comptes, i en conseqüència es fixaran els criteris generals de distribució de l'exercici de la funció jurisdiccional entre els síndics. Igualment es considerarà la possibilitat que els lletrats instructors necessiten la col·laboració d'un equip d'auditoria per al millor compliment de la seua activitat.

3. El síndic o síndica major decidirà quin equip d'auditoria prestarà la seua col·laboració, en cada cas, al lletrat encarregat de la instrucció, salvaguardant l'equitativa distribució de la feina.

4. El personal lletrat instructor, una vegada concloses les seues actuacions, les remetrà al Tribunal de Comptes, mitjançant el síndic o síndica major, que donarà compte prèviament al Consell de la Sindicatura.


TÍTOL V
Règim econòmic i pressupostari


Article 66. Pressupostos i control

1. La Sindicatura de Comptes ajustarà el seu règim econòmic i pressupostari al que disposa l'article 31 de la seua Llei reguladora.

2. Una vegada aprovat el projecte de pressupost pel Consell, es remetrà a les Corts, abans del 31 d'octubre de l'any anterior, llevat que un altre termini s'establisca legalment, per a la seua aprovació definitiva i inclusió com una secció independent del pressupost de la Generalitat.

3. El règim de comptabilitat i de control queda sotmès al que disposa aquest Reglament.

4. Es podrà crear un lloc de treball que, sense perjudici de la seua adscripció als equips d'auditoria, acumule les funcions d'intervenció, a fi que el seu titular s’hi dedique parcialment.

5. La comptabilitat de la Sindicatura de Comptes està sotmesa als principis de comptabilitat pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per assegurar el control pressupostari.

6. Els comptes anuals de la Sindicatura de Comptes s’auditaran i a tal l'efecte es contractaran els serveis corresponents o s'acordarà amb un altre òrgan de control extern autonòmic la seua realització. A més, la Sindicatura remetrà els seus comptes a les Corts de conformitat amb el que preveu l'article 31.3 de la seua Llei reguladora, i mantindrà a disposició de les Corts la documentació justificativa corresponent.

7. L'elaboració dels comptes anuals de la Sindicatura correspon a la Secretaria General, i la seua aprovació al Consell.


Article 67. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de la Sindicatura estan integrats per les seues assignacions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, els rendiments provinents dels béns i drets propis o que li siguen adscrits, i per qualsevol altre que li puga correspondre per dret, així com per l'import de les multes previstes en la Llei i en el present Reglament.


Article 68. Els comptes anuals

1. Els comptes anuals de la Sindicatura estaran formades per:

a) Balanç.

b) Compte del resultat economicopatrimonial.

c) Estat de liquidació del pressupost:

- Liquidació del pressupost de despeses.

- Liquidació del pressupost d'ingressos.

- Resultat pressupostari.

d) Memòria.

2. La memòria ha d'incloure:

a) Quadre de finançament on es descriuran els recursos financers obtinguts en l'exercici, així com la seua aplicació o utilització.

b) Romanent de tresoreria. S'ha de donar informació sobre els components del romanent de tresoreria.

c) Estat del flux net de la tresoreria de l'exercici.

d) El compte general de tresoreria.

e) Conciliació del resultat economicopatrimonial i el saldo pressupostari. Es mostrarà la conciliació entre el resultat de la liquidació de l'exercici pressupostari i el del compte del resultat economicopatrimonial.

f) Estat de les modificacions de crèdit. S'informarà sobre: crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, transferències de crèdit, incorporacions de romanents de crèdit, crèdits generats per ingressos, baixes per anul·lació i rectificació, i altres modificacions.

g) Estat dels romanents de crèdit.

h) Relació nominal dels creditors a 31 de desembre.

i) Contractació administrativa.

j) Situació de les obligacions de pressupostos tancats.

k) Els compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors.

l) Estat de les despeses de personal. S'ha d'informar sobre l'import de les remuneracions de qualsevol classe meritades per tot el personal, així com el nombre de perceptors.

m) L'immobilitzat material i immaterial. S'informarà per mitjà d'un resum sobre el total de les referències, el seu valor, la seua amortització acumulada i les baixes, si n'hi haguera.


Article 69. Recaptació en via executiva

La Sindicatura de Comptes ha de disposar de les prerrogatives establides legalment per a la Generalitat en el cobrament de les quantitats que com a ingressos de dret públic haja de percebre, incloses les multes coercitives de l'article 11.2.c) de la Llei de Sindicatura de Comptes, i actuarà d’acord amb el procediment administratiu oportú. Correspon al síndic o síndica major expedir la certificació de descobert del deute i dictar la providència de constrenyiment, la qual constituirà títol suficient per iniciar, si escau, la via executiva corresponent. Per a la recaptació d'aquests ingressos en via executiva la Sindicatura podrà subscriure els convenis de col·laboració que pertoquen, d'acord amb el principi d'eficiència.


Article 70. Règim patrimonial i de contractació

El règim patrimonial i de contractació aplicable a la Sindicatura de Comptes serà el que s'establisca en la legislació bàsica estatal i en la legislació autonòmica, amb les peculiaritats que hi prevegen.


TÍTOL VI
Del personal


Article 71. Règim jurídic aplicable

1. El personal al servei de la Sindicatura de Comptes està constituït per totes les persones vinculades per una relació de serveis professionals i retribuïts a càrrec de les consignacions de personal que figuren en el seu propi pressupost.

2. El contingut d'aquesta relació es regirà pel que disposa l'article 33.2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes.


Article 72. Classes de personal

1. El personal a què es refereix l'article anterior estarà integrat pel personal funcionari de carrera al servei de la Sindicatura de Comptes, el personal funcionari interí, el personal eventual i el personal laboral, i s'ajustarà al que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 de l'Estatut del Personal de les Corts.

2. El personal eventual només podrà exercir funcions de confiança o assessorament especial dels membres del Consell, i serà designat per aquest. El seu cessament es produirà per decisió del Consell o automàticament quan es produïsca la presa de possessió dels nous síndics o síndiques.


Article 73. Retribucions

L'estructura retributiva del personal al servei de la Sindicatura de Comptes serà la mateixa que regeix per al personal al servei de les Corts, sense perjudici de les adaptacions que el Consell acorde, en funció de les característiques pròpies de la Sindicatura de Comptes.


Article 74. La relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball inclourà tots els llocs de treball de naturalesa funcionarial, laboral i eventual existents. El seu contingut s'ajustarà al que preveu l'article 8.2 de l'Estatut de Personal de les Corts, i serà aprovat pel Consell amb la negociació prèvia amb la Mesa Negociadora i publicat en el Butlletí Oficial de les Corts.


Article 75. Selecció del personal

1. La Sindicatura de Comptes inclourà en la seua oferta pública d'ocupació les places vacants dotades pressupostàriament la cobertura de les quals es considere necessària.

2. Els procediments selectius s’ajustaran al que disposa l'article 62.1 de l'Estatut de Personal de les Corts. En qualsevol cas, els òrgans de selecció estaran compostos exclusivament per personal funcionari de carrera, llevat que es tracte de seleccionar personal laboral, que en aquest cas podrà estar compost a més per personal d'aquesta classe. La classificació professional dels membres dels òrgans de selecció haurà de ser igual o superior a la de la plaça objecte de la convocatòria i, almenys més de la meitat dels seus membres haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida en la convocatòria. Un representant del Consell de Personal actuarà amb veu però sense vot.

3. La promoció interna es regeix pel que disposa l'article 59 de l'Estatut del Personal de les Corts, sense perjudici del desenvolupament i les adaptacions que es recullen en les normes que aprove el Consell.


Article 76. Sistemes de provisió

La provisió dels llocs de treball de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana es realitzarà mitjançant els sistemes de provisió i barem de mèrits previstos per a cada lloc en la relació de llocs de treball, i s'ha d'ajustar al que preveuen les normes que aprove el Consell per a regular la provisió dels llocs de treball.


Article 77. Cobertura temporal

1. La cobertura temporal dels llocs de treball es durà a terme d'acord amb les normes que aprove el Consell amb aquesta finalitat.

2. Per a l'adscripció temporal a la Sindicatura de Comptes, en comissió de serveis, de personal funcionari provinent d'altres administracions públiques, hauran de quedar acreditats, en tot cas, la necessitat i l’interès de l'adscripció i l'existència de dotació pressupostària suficient per al pagament de les obligacions que se'n deriven. S'exigirà la pertinença al mateix grup de titulació i la realització de funcions directament relacionades amb les assignades al lloc al qual es pretén realitzar la seua adscripció.


Article 78. Formació anual dels equips d'auditoria

El personal d'auditoria s'integrarà en els equips d'auditoria que es formen anualment per portar a efecte el programa anual d'actuació, d'acord amb el que preveu l’article 33.3, paràgraf tercer, de la Llei de Sindicatura de Comptes. La distribució del personal d’auditoria entre els distints equips s’inclourà en l’assignació de tasques a què es refereix l’apartat d) de l’article 18 de la Llei de Sindicatura de Comptes.


Disposició addicional primera. Desenvolupament, aplicació i execució d'aquest Reglament

El Consell podrà aprovar les normes necessàries en desenvolupament, aplicació i execució del present Reglament, així com les circulars i instruccions que pertoquen.


Disposició addicional segona. Diari oficial

Els actes i les disposicions de la Sindicatura de Comptes que ho requerisquen per mandat legal, seran publicats en el Butlletí Oficial de les Corts, sense perjudici de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en altres diaris oficials quan així ho exigisca la legislació vigent.


Disposició transitòria única. Altes inicials en l'inventari d'ens

En l'inventari a què es refereix l'article 2 d'aquest Reglament, s'han d'inscriure inicialment i sense més tràmit tots els ens que hi figuren, en la data de la seua entrada en vigor, en els informes aprovats per la Sindicatura de Comptes sobre el sector públic valencià i en les bases de dades de la Plataforma de Rendició de Comptes de les entitats locals i altres eines informàtiques que ha utilitzat la Sindicatura, en l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, per canalitzar la rendició de comptes i la remissió d'informació per les entitats fiscalitzades.


Disposició derogatòria única. Derogació del Reglament de Règim Interior de 19 de setembre de 1986

Queda derogat el Reglament de Règim Interior que va ser aprovat per un Acord de data 19 de setembre de 1986 de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, de les Corts.


Disposició final única. Entrada en vigor

El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 23 de maig de 2018