El nostre passat històric

Rendició de comptes davant el mestre racional. 1337

El precedent històric de la Sindicatura de Comptes és l'ofici del mestre racional, creat, com a institució única per a tots els territoris de la Corona d'Aragó, per Pere el Gran el 1283.Quan, a finals del segle XIII, es va introduir l’ofici del mestre racional, es tractava d’un càrrec únic responsabilitzat d’examinar tots els comptes de la hisenda reial pera tots els territoris de la Corona d’Aragó. Més tard, el 1344, les Ordinacions dePere IV van acabar de regular l’ofici del mestre racional. Va ser fa ara 600 anys, en 1419, quan Alfons V va satisfer la petició de les Corts Valencianes decrear el càrrec de mestre racional com a institució pròpia del Regne de València. En aquell moment la societat valenciana vivia una puixança econòmica, social i política sense precedents i reclamava la descentralització de l’administració reial.


El mestre racional analitzava els ingressos i les despeses de l’administració fiscalitzada i anotava als marges dels llibres la documentació presentada per a justificar la comptabilitat, així com les observacions que considerava oportunes. Finalment, redactava un resum de tots els “dubtes”o irregularitats que hi trobava i que anul·lava quan aquestes es resolien. 


Llibres de comptes

Una vegada conclòs l’examen dels comptes, el procediment podia seguir dues vies. Si subsistia encara algun dubte, el mestre racional enviava al reiun memorial, juntament amb la proposta d’acabar o de continuar el procés. Si, per contra, no es trobava cap deficiència o bé aquestes ja s’havien esmenat, es realitzava una definició del compte, és a dir, una liquidació o certificat que donava per tancat el procés.


Detall de la batalla d'Almansa. Palau dels Borja

El càrrec de mestre racional subsistí al llarg de l'edat moderna com una institució del Regne de València, fins que l'organització política i de la hisenda canviaren a conseqüència dels decrets de Nova Planta (1707), després de la Guerra de Successió.