Àmbit objectiu

Les dades econòmiques aplegades en aquesta base de dades corresponen als estats comptables principals que integren els comptes anuals de cada entitat en cada any i a també determinada informació de la seua memòria:

Balanç, comptes de pèrdues i guanys / comptes del resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost, estat del romanent de tresoreria, estat de la tresoreria, pressupostos tancats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, nombre mitjà d’empleats i avals prestats.

La informació es presenta individualment i de manera agregada segons la sectorització de BADESPAV. Aquesta informació es completa amb l’establiment d’indicadors i magnituds financeres, patrimonials i pressupostàries homogènies.

Hem elaborat sèries temporals de la informació individual del compte de l'administració i de les obligacions reconegudes netes de les diferents seccions de la liquidació del seu pressupost de despeses, així com sèries temporals dels principals agregats, conforme als criteris que s'indiquen en l'informe de la Sindicatura de Comptes denominat "Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals.Exercicis 1983-2020", publicat el 15 de novembre de 2022.