22 novembre 2023 Informes

Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2022

València, 22 de novembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat el control formal dels comptes de l’exercici 2022 de la Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Jaume I (UJI) i Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), en el qual s’han posat de manifest les circumstàncies que es detallen a continuació.

Els comptes anuals de les cinc universitats de l’exercici 2022 estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2021, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data.

L’aprovació dels comptes anuals de la UV, UPV, UA, UJI i UMH va ser acordada pel consell social de cada universitat, amb l’acord previ del consell de govern, i es van remetre posteriorment a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, juntament amb els comptes anuals de les entitats dependents, en tots els casos en els terminis establits. Es van remetre a la Intervenció General de la Generalitat (IGG), també en el termini correcte, per a la rendició posterior a la Sindicatura de Comptes, que va realitzar el dia 29 de juny de 2022 el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, juntament amb els informes d’auditoria de regularitat comptable realitzats per la IGG.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic ha remés a la Sindicatura de Comptes els informes d’auditoria de compliment i d’auditoria operativa de la UV, UPV, UA, UJI i UMH realitzats per la mateixa IGG amb posterioritat al termini legalment establit. Això no obstant, no ha remés els comptes anuals de les entitats dependents de les cinc universitats, encara que, en la mesura que han sigut facilitades per aquestes, es publicaran en la Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià.

Las cinc universitats han publicat en el seu lloc web els comptes anuals de l’exercici 2022 i els de les seues entitats dependents, així com els informes d’auditoria de regularitat comptable, els informes d’auditoria de compliment i els d’auditoria operativa realitzats per la IGG.

En l’aprovació, presentació, publicació i liquidació posterior del pressupost, així com en la formulació, aprovació i rendició dels seus comptes anuals, la UV, UPV, UA, UJI i UMH han complit els tràmits i terminis establits en la normativa d’aplicació.

Seguiment de les conclusions de l’informe de l’exercici 2020

En relació amb la UV, UPV, UJI i UMH interessa ressaltar que hi ha una incidència de control formal que no s’ha resolt en l’exercici 2022, que es refereix al fet que els informes d’auditoria de compliment i d’auditoria operativa realitzats per la IGG s’han remés a la Sindicatura de Comptes amb posterioritat al termini establit en la normativa vigent.

En relació amb la UV, s’ha comprovat que s’han implementat les diverses recomanacions recollides en l’informe de l’exercici 2021.

En l’informe de fiscalització no s’ha pogut obtindre evidència de la resolució per la UA de diverses recomanacions que es van recollir en l’informe de fiscalització de l’exercici 2021. Es té constància, no obstant això, que la UA ha adoptat diverses mesures per a la implementació d’aquestes recomanacions, si bé encara no estan desenvolupades, per la qual cosa es revisaran en les fiscalitzacions futures.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.