27 November 2023 Informes

Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació i personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, SA. Exercici 2022

València, 27 de novembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació i personal de l’exercici 2022 de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SA (SGISE), en el qual destaquen les conclusions i recomanacions que figuren a continuació.

Control formal dels comptes anuals

Els comptes anuals de l’exercici 2022 de SGISE van ser formulats pel seu consell d’administració el dia 28 de febrer de 2023, dins del termini previst en la normativa vigent. Aquests comptes van ser aprovats pel Consell, com a junta general de SGISE, el dia 29 de juny de 2023, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic els va presentar a la Sindicatura de Comptes aquest mateix dia, dins del termini previst en la normativa vigent.

Fiscalització de la contractació

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2022 s’han posat de manifest diversos incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació, entre els quals cal destacar els següents:

 • En les fases V i VI, vigents en 2022 i revisades, de l’encàrrec al mitjà propi de l’Estat, Empresa de Transformación Agrària (TRAGSA), s’està utilitzant incorrectament aquest encàrrec per a nodrir de personal l’estructura administrativa de SGISE, sense que aquest personal exercisca funcions exclusivament relacionades amb l’encàrrec.
 • SGISE ha licitat de manera generalitzada durant 2022, com a contractes menors, contractes que superen els llindars màxims que s’estableixen en la normativa sobre contractes públics.
 • SGISE no ha remés cap informació contractual a la Sindicatura de Comptes pel que fa tant a contractes menors com no menors, ni de l’exercici 2022 ni d’exercicis anteriors, la qual cosa representa un incompliment de la normativa vigent.

Fiscalització de la gestió de personal

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2022 s’han posat de manifest diversos incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de personal, entre els quals destaquen els següents:

 • No es té constància que la Direcció General de Pressupostos, dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, contestara la sol·licitud de l’import de la massa salarial per a l’exercici 2022, que va ser sol·licitat per SGISE, per la qual cosa ha desenvolupat la seua activitat sense comptar amb el preceptiu informe salarial favorable per al seu personal.
 • Es té constància que SGISE compta amb un informe de la Direcció General de Pressupostos, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el qual se l’autoritza per a realitzar un màxim de 80 contractes temporals anuals, encara que s’han formalitzat 167 altes derivades de borses d’ocupació en 2022. S’han detectat, així mateix, quatre altes que es produeixen abans d’aquesta autorització.
 • La inadequada gestió de la borsa d’ocupació temporal per SGISE ha determinat que el seu personal haja anat enllaçant contractes temporals de manera continuada, la qual cosa ha implicat que pràcticament la totalitat del personal laboral temporal de TRAGSA, que a l’abril de 2019 es va incorporar a SGISE, haja aconseguit des de la seua incorporació fins a l’actualitat, per mitjà de sentència judicial, que se li reconega la condició de personal fix discontinu de SGISE i passar a formar part de la seua plantilla.

Recomanacions

En l’informe de fiscalització es recullen, entre altres, les recomanacions següents, amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera i de personal de SGISE:

 • SGISE no ha de prolongar en excés l’encàrrec ordenat a TRAGSA, ja que quan finalitze la fase VI d’aquest hauran transcorregut 4 anys i 8 mesos, sense que SGISE haja adoptat els mitjans per a assumir les competències del servei de bombers forestals desenvolupades per TRAGSA a través de l’encàrrec. SGISE argumenta una sèrie de circumstàncies per a la prolongació de l’encàrrec que no es consideren justificades.
 • Es recomana una reorganització i redimensionament suficient del departament de contractació, en el qual és fonamental que s’establisquen mecanismes de control intern que permeten revisar l’adequació dels tràmits realitzats a la legalitat vigent i que eviten que es produïsquen incorreccions significatives i errors que no siguen detectats pel personal del departament.
 • A pesar de les dificultats que SGISE té per a la contractació de personal, mai ha d’utilitzar l’encàrrec a TRAGSA per a cobrir els seus dèficits de personal en les diferents àrees administratives de la Societat.
 • SGISE ha de reiterar les gestions pendents, amb la finalitat de poder aplicar el primer conveni col·lectiu de SGISE, que unificaria els diferents col·lectius de la societat en un únic conveni col·lectiu de referència.
 • SGISE ha de continuar elaborant i aprovant procediments escrits per als diferents departaments de la societat, amb la finalitat d’avançar en l’anàlisi de riscos i millorar el seu control intern.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació i personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, SA. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.