22 novembre 2023 Informes

El síndic major, Vicent Cucarella, compareix en les Corts per a presentar les conclusions de dues fiscalitzacions: el Compte General de les EELL de 2021 i la regularitat de les comptabilitats de les eleccions a les Corts del 28 de maig

València, 22 de novembre de 2023.- El síndic major de comptes, Vicent Cucarella, va comparéixer ahir davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a presentar als diputats les conclusions de l’Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals de l’exercici 2021, i de la Fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023, ambdós disponibles al lloc web de la Sindicatura.

Després de la seua presentació, Cucarella va contestar les preguntes dels portaveus de les diferents formacions polítiques que constitueixen la Comissió. Els diputats, en general i especialment els nous integrants que assistien per primera vegada a una compareixença del síndic major, varen elogiar la presentació sintètica, el nivell de detall dels informes i li varen agrair la bona tasca de la Sindicatura, la qual –va aclarir Cucarella– “és el fruit del treball de les cent persones que conformen la plantilla de la institució, guiades per tres síndics que treballen per igual”.

A continuació, resumim les idees principals exposades pel síndic major en la seua compareixença. Per a ampliar la informació, podeu visualitzar la gravació de la Comissió ací.

Alts nivells de rendició de comptes de les entitats locals

Durant la compareixença, Cucarella va fer un resum de la fiscalització realitzada del Compte General de les entitats locals de 2021 i en va ressaltar les principals conclusions i recomanacions. El síndic major va explicar que, de les 616 entitats locals obligades per llei a retre comptes a la Sindicatura sobre l’exercici 2021, un 78% ho va fer en el termini preceptiu, mentres que a la data de tancament de la recopilació de dades –31 de desembre de 2022- ho havien fet el 97%. És a dir, que 17 entitats locals, de les quals 11 eren municipis, no els havien presentat, les quals passaren a ser només tres el 31 de març i dues a data de la compareixença.

De fet, com va indicar el síndic, “el nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que s’ha d’aspirar que es reduïsquen a zero”. En aquest sentit, el síndic major va posar en valor que el sector públic local valencià és el de major grau de rendició de comptes durant els últims anys en l’Estat Espanyol. I va afegir que a aquestes xifres podria contribuir l’actitud proactiva de la pròpia Sindicatura, amb recordatoris i requeriments habituals; la impossibilitat de percebre les subvencions que li siguen concedides per part de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes; així com l’anunci de la imposició de multes coercitives en cas de no complir amb els requeriments de l’ens fiscalitzador, que –va aclarir– mai no han hagut d’arribar a fer-se efectives.

Per altra banda, el síndic va explicar que des de 2013 la Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, a fi de “reflectir d’aquesta manera una informació homogènia del sector local de la Comunitat Valenciana”.

Pel que fa a les recomanacions de la Sindicatura a les entitats locals, el síndic major va reiterar la necessitat del compliment del cicle pressupostari, on va assegurar que s’han trobat “deficiències rellevants”; la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que es posen de manifest.

Per a conéixer més sobre les conclusions i recomanacions fetes per la Sindicatura en aquesta fiscalització, podeu consultar la notícia publicada al web de la institució el mateix dia que es feu públic l’informe.

Pronunciament sobre la regularitat de les comptabilitats electorals 

Respecte a la regularitat de les comptabilitats electorals en les passades eleccions a les Corts Valencianes del 28 de maig, el síndic major va explicar que la Llei Electoral valenciana estableix que la Sindicatura de Comptes ha de pronunciar-se sobre aquesta regularitat abans de tres mesos des de la celebració dels comicis, a diferència d’altres comunitats que tenen fins a sis mesos per a pronunciar-se.

Amb l’anàlisi realitzada, la Sindicatura havia de decidir si fa una proposta de no adjudicació o reducció de la subvenció que concedeix la Generalitat a les formacions polítiques, en cas que s’hagueren apreciat irregularitats rellevants, que en aquesta ocasió no ha sigut el cas.

Cucarella va explicar que les despeses regulars justificades per les sis formacions polítiques objecte de l’informe ascendeixen a 3.129.489 euros i l’import subvencionable a 2.522.902 euros. També va aclarir que les despeses pendents de pagament en la data de redacció de l’informe ascendien a 148.664 euros, però no han pogut ser revisades degut a les restriccions de temps de la Llei Electoral valenciana.

Entre les conclusions de la fiscalització, Cucarella va esmentar que COMPROMÍS i VOX havien comptabilitzat inadequadament la subvenció pública pel resultat electoral, però –ha aclarit– “les dues formacions han modificat adequadament les seues comptabilitats en fase d’al·legacions, millorant el compte de resultats”. A més, VOX va incomplir el termini legal establit per a presentar a la Sindicatura de Comptes la comptabilitat electoral, una infracció el sancionament de la qual –explicà– és competència de la Junta Electoral.  

Pel que fa a la Generalitat Valenciana, l’informe conclou que va incomplir el termini per al pagament de la bestreta de la subvenció per a despeses electorals, a més de previndre com a forma de pagament el sistema de confirming puntual sense comunicar a les formacions polítiques la possibilitat d’anticipar el cobrament. Un mètode que, segons va exposar el síndic major, “la Sindicatura considera que no hi hauria de ser aplicable, ja que perjudica la raó de ser de la mateixa bestreta, que és la realització de despeses durant la campanya electoral, i penalitza per les despeses de gestió financera”.

Per a conéixer més sobre les conclusions i recomanacions fetes per la Sindicatura en aquesta fiscalització, podeu consultar la notícia publicada al web de la institució el mateix dia que es feu públic l’informe