17 November 2023 Informes

Auditoria del control intern i dels sistemes d’informació de les compres sanitàries. Exercici 2022

València, 17 de novembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha auditat el control intern i els sistemes d’informació de les compres sanitàries referit a l’exercici 2022[1], amb l’objectiu de determinar si el grau d’eficàcia del control intern d’aquestes compres sanitàries assegura adequadament el compliment dels principis comptables, pressupostaris, de legalitat, eficàcia, economia i transparència exigibles al sector públic, així com concloure sobre l’eficàcia operativa dels controls de processament de la informació (aplicació ORION LOGIS).[2] Per a això, hem mantingut reunions presencials amb els serveis centrals i cinc departaments de salut de la Conselleria de Sanitat.

La nostra opinió ha sigut desfavorable, a causa d’aquest efecte molt significatiu dels fonaments de l’opinió que resumim a continuació:

 • La consignació pressupostària és insuficient per a la cobertura de les necessitats reals de les compres sanitàries. Les compres sense pressupost, al tancament de 2022, arriben als 707,3 milions d’euros. Això suposa que el dèficit i l’endeutament es trasllada a exercicis següents.
 • Falta de planificació adequada de la contractació centralitzada. Les compres directes, sense ajustar-se a la normativa (1.112,8 milions d’euros), representen el 85,4% en medicaments i entre el 65,8% i 80,2% en medicaments i productes sanitaris en els cinc departaments visitats. Així mateix, s’observa una insuficiència de personal especialitzat en contractació, a més que les normes legals no inclouen les necessitats particulars de la gestió de compres sanitàries. D’altra banda, en alguns casos, no existeix competència efectiva per falta d’ofertes.
 • Increment dels expedients de rescabalament per enriquiment injust (EEI), les despeses dels quals es realitzen per mitjà de compres directes, sense crèdit pressupostari i sense contracte.
 • Falta de transparència en la determinació dels preus i indefinició d’articles. En les compres directes cada departament acorda un preu amb el proveïdor, amb escassa o nul·la capacitat de negociació davant la prioritat de l’atenció sanitària. En medicaments no existeix un preu únic i homogeni, i els descomptes dels proveïdors són diferents entre els departaments, la qual cosa impedeix conéixer el preu real dels productes. A més, es realitzen compres sense utilitzar els articles de les bases de dades mestres.
 • Les existències, al tancament de 2022, ascendeixen a 207,6 milions d’euros. Hem observat falta de control en magatzems i de procediment de valoració d’existències. Els criteris de valoració no són homogenis entre els departaments i s’haurien d’incloure les existències dels magatzems intermedis. No es formalitza la conciliació de l’inventari físic amb els sistemes d’informació. En alguns casos, s’ha de millorar el control d’accessos als magatzems.
 • Falta d’implementació de l’administració electrònica. És necessària la integració de l’aplicació de comandes amb la de comptabilitat, la substitució de l’ús de paper i les signatures manuals per un gestor electrònic. Així mateix, s’ha d’elaborar el pla d’adequació a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
 • Es produeixen sobrecostos per la meritació d’interessos i costos d’indemnització derivats de la demora en el pagament. En 2022, el període mitjà de pagament de 112 dies supera el termini legal màxim de 60 dies i s’han generat interessos de demora i costos d’indemnització per 54,1 milions d’euros, amb tipus legals superiors al mercat financer. D’altra banda, cal recordar que els interessos s’han de liquidar d’ofici.
 • És necessari reforçar els mitjans de la Intervenció General de la Generalitat.
 • Ha de millorar la definició dels indicadors de gestió i s’observa una falta de control per la Conselleria de les desviacions en els resultats d’aquests indicadors, entre els diferents departaments.
 • Hem observat deficiències en la segregació de funcions en l’ús de l’aplicació informàtica ORION LOGIS. A més, el nivell de maduresa dels controls generals de tecnologies de la informació no compleix els requeriments legals, ni es compta amb una adequada governança de la ciberseguretat.

En el nostre informe assenyalem sis incompliments significatius de la normativa. Com un objectiu primordial i resultat de la nostra auditoria, oferim mesures correctores i recomanacions, entre les quals ressaltem les següents:

 • Dotació pressupostària concorde amb les necessitats reals.
 • Planificació adequada de la contractació. Reduir les compres directes i els expedients de rescabalament per enriquiment injust. Millorar i fomentar les compres centralitzades. És responsabilitat dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat aprovar el pla d’accions i mesures correctores.
 • Optimitzar l’aplicació ORION LOGIS per a millorar el càlcul del preu real de compra. Dissenyar controls de detecció de desproveïments i imposició d’indemnitzacions. Implementar l’administració electrònica.
 • Control efectiu de les desviacions en els indicadors de gestió. Generar alertes periòdiques en el visor de preus. Foment de medicaments biosimilars per a obtindre estalvis.
 • Unificar els criteris de valoració i control de les existències en els magatzems.
 • En l’Oficina de Dades Mestres, garantir que no es donen d’alta diferents articles per a un mateix producte i que la unitat de mesura siga adequada.
 • Aprovar un procediment de permisos en ORION LOGIS amb segregació de funcions.
 • Atendre les recomanacions de l’informe de 2016 d’aquesta Sindicatura
 • Evitar la demora en el pagament que suposa sobrecostos per interessos.


[1] Complementàriament al nostre informe, la Sindicatura ha emés l’informe especial d’Auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació de l’aplicació ORION LOGIS corresponent a l’exercici 2022.

[2] Aplicació informàtica de suport de les compres sanitàries.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria del control intern i dels sistemes d’informació de les compres sanitàries. Exercici 2022


NOTA

Este resum pretén ajudar a la comprensió dels resultats del nostre informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’Informe complet per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.